Schoolplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel

 

Het Schoolplan voor (speciale) basisscholen wordt een keer per 4 jaar opgesteld. Het bevat een beschrijving van de stand van zaken aan het begin van de periode en beleidsvoornemens voor de daaropvolgende schooljaren.

Jaarlijks beschrijven we in de Schoolgids beleidsmatige en praktische zaken. U kunt een terugblik vinden op zaken die we hebben uitgevoerd in het voorgaande jaar. Daarnaast staat er een beschrijving van voornemens voor het nieuwe jaar. Ook onderwerpen als eindresultaten van leerlingen (naar welk schooltype in het voortgezet onderwijs stromen leerlingen uit) worden beschreven. Alle praktische zaken uit een schoolgids worden in het kort ook in een apart document gezet. U vindt dat document voor schooljaar 2022-2023 op de pagina "Mijn kind zit op de Boei". 

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) (ook voor 4 jaar geldig) is het document dat alles rondom de leerlingenzorg beschrijft. Het beschrijft de basisondersteuning op De Boei (dat wil zeggen: het onderwijs en de ondersteuning die we in de groepen aan alle leerlingen bieden). Daarnaast wordt er ingegaan op de extra mogelijkheden en grenzen die gelden als de basisondersteuning niet voldoende is. Bij het begin van schooljaar 2022-2023 wordt het Schoolondersteuningsprofiel aangepast. Het zal een onderdeel worden van de Schoolgids.

Voor elk document is vereist dat de Medezeggenschapsraad van school ermee instemt. Alle genoemde documenten vindt u hieronder.

 

SCHOOLPLAN 2019-2023.pdf
Schoolgids 2022-2023 definitief.pdf
Ondersteuningsprofiel 2018-2022, aanpassing 2021.pdf
Terug naar Onderwijs en Begeleiding