Aanmeldingstraject

Een leerling kan bij CKC De Boei worden aangemeld en geplaatst als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT). Deze commissie beslist voor het Samenwerkingsverband PO 22.01 (basisonderwijs in Noord- en Midden-Drenthe) of een sbo-school voor een leerling met een specifieke zorgvraag de juiste onderwijsplek is.

Als een gewone basisschool uw kind niet (langer) de passende zorg en begeleiding kan bieden kan deze basisschool een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in werking stellen. Ouders worden in dit traject intensief betrokken. De school levert documenten aan waarin beschreven staat welke specifieke zorg is gegeven, en wat de meerwaarde is van plaatsing in het sbo. De basisschool betrekt in deze procedure ook altijd deskundigen (bijv. vanuit de bovenschoolse ondersteuningsdienst). Tijdens de procedure is contact tussen de huidige basisschool  en De Boei wenselijk. De mogelijkheden van De Boei kunnen worden besproken en De Boei kan een zienswijze schrijven voor de aanvraag bij de CvT.

Voor een jonge leerling, die nog geen basisschool heeft bezocht maar bijv. een MOC-setting, kan deze instelling de aanvraag voorbereiden. Formeel moet een onderwijsinstelling de aanvraag indienen. Dat kan De Boei verzorgen. In dat geval is altijd contact met het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe noodzakelijk. 

In geval van een verhuizing - waarbij uw kind al een sbo-school bezoekt, en er sprake is van een geldige toelaatbaarheidsverklaring - blijft deze eerste verklaring geldig. Er hoeft dan geen omzetting naar een toelaatbaarheidsverklaring van ons Samenwerkingsverband plaats te vinden. In zo'n geval kunt u als ouder rechtstreeks contact opnemen met De Boei voor een kennismakingsgesprek. U moet dan aan De Boei de eerste verklaring overleggen. Overleg met de huidige school en overdracht van het dossier is van groot belang voor het onderwijs op De Boei. Het is dus belangrijk dat u de scholen toestemming geeft de informatie uit te wisselen.

Als ouder kunt u altijd contact opnemen met De Boei voor een oriënterend kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Ook als het nog niet duidelijk is of uiteindelijk een verwijzing naar het sbo-onderwijs wordt doorgezet, kan het fijn zijn een beeld van onze school te hebben. U bent van harte welkom voor een persoonlijke ontmoeting!

Zodra een tlv is afgegeven en ouders hun kind bij ons willen aanmelden vindt een aanmeldingsgesprek plaats met de directie. Ook de leerling kan een kijkje komen nemen in de school en kennismaken met de nieuwe leerkracht en de groep.

Met de ouders worden afspraken gemaakt over de startdatum op De Boei. Wij plaatsen gedurende het schooljaar en binnen de wettelijke eisen. We streven wel naar een goed moment voor de overgang, bijv. aansluitend bij een vakantie.

Informatie over het Samenwerkingsverband PO22.01 en de Commissie van Toelaatbaarheid vindt u op de website van het samenwerkingsverband: http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/.

 

 

Terug naar Aanmeldingsprocedure