Leerlingenzorg

In het dagelijkse onderwijs in de groep wordt basisondersteuning geboden aan alle leerlingen. Om deze ondersteuning af te stemmen op individuele behoeften stellen we voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief  op. Hierin beschrijven we positieve en belemmerende factoren voor het leren, en de onderwijsbehoeften. Op basis van alle gegevens worden leerroutes bepaald en een niveau aangegeven waarop de leerling zal kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs. 

Twee keer per jaar (na afnemen van CITO-toetsen) evalueren we de perspectieven, stellen onderwijs en begeleiding zo nodig bij en bespreken we het totale overzicht met ouders/verzorgers.

Als blijkt dat meer nodig is dan de basisaanpak die de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten hanteren, kunnen ook de  Intern Begeleider en/of leden van het Zorgteam van De Boei betrokken worden. 

Het zorgteam van De Boei bestaat uit een aantal onderwijsondersteunende teamleden met een specifieke deskundigheid. Naast directieleden en de intern begeleider zijn dat ook de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende. Daarnaast is een aantal externe deskundigen betrokken, vanuit verschillende (zorg)organisaties waarmee De Boei nauw samenwerkt. Dat zijn een jeugdarts vanuit de GGD, en schoolcontactpersonen vanuit Accare en Yorneo. 

In ons Schoolondersteuningsprofiel staat gedetailleerder beschreven hoe de zorg is vormgegeven. U vindt het Schoolondersteuningsprofiel onder het kopje "Schoolplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel"  

 

 

Terug naar Onderwijs en Begeleiding